Quản lí chất lượng

Lấy người làm gốc là điểm xuất phát và điểm dừng của hệ thống quản lí chúng tôi. Các cấp lãnh đạo trong công ty kaiser từ giám đốc đến kỹ thuật viên đều có kinh nghiệm chuyên môn phong phú và kiến thức hiểu biết sâu rộng, công ty rất chú trọng đến việc quản lí . Tuy đến từ những nơi khác nhau, trình độ học vấn và quan niệm không giống nhau, nhưng đều cống hiến những kĩ năng chuyên môn của bản thân vì đại gia đình Kaiser, và vì sự phát triển sau này của kaiser. Mọi người theo đuổi ý kiến khác nhau Cùng nhau hợp lực, tập hợp ý kiến, tôn trọng ý kiến theo đa số, đạt được mục đích quản lí hòa hợp. Công ty còn thiết lập phòng quan hệ công nhân, lắp đặt thùng thư ý kiến của công nhân, để cho công nhân có thể đề ra ý kiến và kiến nghị của cá nhân về các chế độ, quản lí, thực phẩm, tiền lương trong công ty, đồng thời tiến hành bảo mật danh tín, đối với những ý kiến của công nhân viên đề ra đều được chúng tôi đối đãi một cách nhiệt tình đồng thời trong khoảng thời gian 24 tiếng được các cấp lãnh đạo công ty đưa ra câu trả lời. Mỗi tuần một lần tiến hành họp hội nghị chủ quản v.v... Tất cả các vấn đề trong ngoài, vấn đề khó khăn đều trong khoảng thời gian ngắn nhất xử lí. Công ty đạt được sự dung hòa giữa các hạng mục quản lí.

Nghiêm ngặt, thiết thực đó là mục đích quản lý của chúng tôi, hòa hợp là phương châm quản lý chúng tôi, cả hai mặt này được áp dụng thực tế trên việc quản lý đại gia đình trong Kaiser đã trở nên hoàn mỹ. Lớn là áp dụng trên kế hoạch dài hạn của công ty, nhỏ là áp dụng trong việc thu mua thực phẩm ở nhà ăn. Mỗi một sự việc diễn ra nghiêm túc và thận trọng trong, cần thiết tiến hành họp hội nghị, thông qua thương lượng, tập trung toàn bộ ý kiến cuối cùng đưa ra kết luận để biểu quyết, sau đó các cấp lãnh đạo từ cán bộ Trung Quốc, Đài Loan đến cán bộ Mỹ dựa theo biểu quyết của hội nghị để thực hiện một cách có trình tự, dựa theo tài năng và chuyên môn của cá nhân hoàn thành tốt trách nhiệm công việc của mình, đồng thời phối hợp với công nhân cùng nhau nổ lực, phát huy nâng cao sản lượng cao nhất.

 

 

Bạn đang ở đây: Home Lợi thế doanh nghiệp Lợi thế về quản lý